ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Družina

Součástí naší školy je rovněž školní družina. Tu tvoří jedno oddělení o maximálním počtu 30 dětí. Přednostně jsou do ní na začátku školního roku přijímáni žáci 1. a 2. třídy, žáci dojíždějící z jiných obcí a poté žáci 3. a vyšší třídy.

Informace o provozu, úplatě a jiných náležitostech ohledně družiny jsou uvedeny v řádu školní družiny (viz. níže).

 

Řád školní družiny

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen „školský zákon“) vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

 

1. Přihlašování a odhlašování

1.1. Ve školní družině (dále ŠD) je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

1.2. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

1.3. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

1.4. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

1.5. V docházkovém sešitě (třídní knize,…) je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod   jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

1.6. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

1.7. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na částku 250,- Kč za pololetí. Částka je splatná na účet školy za 1. pololetí vždy do konce měsíce října a za 2. pololetí do konce měsíce února.

1.8. Při přerušení provozu ŠD na dobu minimálně 1 měsíce nebo v případě ukončení docházky žáka do ŠD během školního roku se vrací poměrná část zaplacené úplaty.

     

2. Organizace činnosti

2.1. Provozní doba ŠD je v ranní družině od 6.30 do 7.30 hodin, v odpolední pak od 11.10 do 16.00 hodin.

2.2. Činnost ŠD probíhá ve školní družině.

2.3.  Školní družinu tvoří jedno oddělení, to se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.

2.4. Do ranní družiny přicházejí žáci pod dohledem vychovatelky, která si je vyzvedne u hlavních dveří v 6.30 hod. Při pozdějším příchodu vstupují žáci do školy vchodem u školní jídelny. Do odpolední družiny přicházejí žáci po skončení vyučování opět pod vedením vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí později, předá žáky vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu.

2.5. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelky školní družiny.

2.6. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

2.7. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika.

2.7. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.  

2.8. Rozsah denního provozu projednává ředitel se zřizovatelem. Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích, pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do ŠD, může být poskytována za úplatu.

2.9. ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.),  které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

2.10 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

  1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
  2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
  3. požádá o pomoc Policii ČR.

 

3. BOZP

3.1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní knize.

                                                   

4. Chování  žáků

4.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

4.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

4.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek a školním řádem. 

4.4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace   sníženou známkou z chování na vysvědčení.

4.5. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. U ŠD základních škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

 

 5. Dokumentace

5.1. V družině se vede tato dokumentace:         

  1. evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce),
  2. písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
  3. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
  4. celoroční plán činnosti.

 

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021

V Lipově 31. 8. 2021

 

 

Mgr. Petr Galečka

ředitel školy

 

 

 

Družina

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

logo